4 Kasım 2010 Perşembe

Sempozyum devam ediyor / The symposium continues

“Kültür-Sanat ve Gönüllülük”-Culture-Art and Volunteerism

Bu oturumda Mehmet GÜRKAN (İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECOC), Esra Nilgün MİRZE (
İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECOC), Faruk PEKİN (Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı-Cultural Awareness Foundation), Yeşim Yalman (İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECoC) (Moderatör-Moderator) gönüllülük, kültür ve sanatın arasındaki ilişkileri irdelediler. Ve kafalarda sorular bıraktı.

Culture-Art and Volunteerism

In this session, Mehmet Gurkan (Istanbul 2010 ECOC), Esra Nilgun Mirze (Istanbul 2010 ECOC), Faruk PEKİN (Cultural Awareness Foundation), Yesim Yalman (Istanbul 2010 ECoC ) (Moderator), reading, examined the relationship between culture and art. And heads left questions.
“Gönüllülük-Sanat ve Güçlendirme”-"Volunteerism-Art and Empowerment"

Bu oturumda;
Laden Yurttagüler (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi-Istanbul Bilgi University NGO Research and Training Center), Gülbahar Dağ (Başak Kültür Sanat Vakfı-Başak Culture and Art Foundation), Yörük Kurtaran (İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi-Istanbul Bilgi University Youth Studies Unit), Ümit Özdemir (İstanbul 2010 AKB-İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECoC) (Moderatör-Moderator) gençlerin kendine özgün ihtiyaçlarının farkına varmasına yardımcı olmak anlamında güçlendirme kavramı tanıtıldı/tartışıldı.

Volunteerism-Art and Empowerment

This session; Laden Yurttagüler (Istanbul Bilgi University NGO Training and Research Unit), Gulbahar Mountain (Virginia Foundation for Culture and Arts Foundation), Yoruk KURTARAN (Istanbul Bilgi University Youth Studies Unit), Umit Ozdemir (Istanbul 2010 European Capital of Culture) (Moderator) conclude aware of the needs of young people's own original concept was introduced to help strengthen the sense of / discussed.


“Gönüllülük-Sanat ve Katılım”

Bu oturumda; Hülya DENİZALP (Gençtur), Ayça İNCE (Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi-Istanbul Bilgi University Cultur Management Department), Melek ÖZMAN (Filmmor Kadın Kooperatifi-Filmmor Woman Cooperative), Fadime BOZTAŞ (İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECOC) (Moderatör-Moderator) ilçelerdeki sanat faaliyetlerinde gönüllü katılımı ve gönüllülük alanında kadın erkek eşitliği üzerine konuşmalar oldu.

Volunteerism-Art and Participation

In this session, Hulya Denizalp (Genctur), Ayça FINE (Istanbul Bilgi University Cultural Management Department), Melek ÖZMAN (Filmmor Women Cooperative), Fadi BOZTAŞ (Istanbul 2010 ECOC) ( Moderator) voluntary participation and voluntary activities in the field of arts districts on gender equality was talking.
STK Fuarı

Katılımcılar aralarda STK Fuarını dolaşıyorlar.

NGO Fair

NGO Fair participants are walking in coffee break.
STK Kütüphanesi

STK fuarını gezen katılımcılar çeşitli kurumlardan gelen yüzlerce sivil alan dökümanıyla tanışma fırsatı buluyor. Ve birçok STK'nın broşürünü de temin edebiliyorlar.

NGO Library

NGO participants traveling exhibition from the hundreds of civilians in a variety of agencies find the opportunity to meet documents. And many NGOs are able to provide the brochure.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder